Licenciranje

Licenca predstavlja dozvolu za rad i može se dobiti kada se ispune uslovi predviđeni pravilnikom o licenciranju nadležnog granskog saveza koji je prepoznat od strane države tj. u ovom slučaju Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije. Licenca ili dozvola za rad se dobija na osnovu podnetih dokumenata o stepenu završenog obrazovanja, vrsti završenih seminara, godinama iskustva i na osnovu ispunjenosti ostalih uslova kao što su: obavljen lekarski pregled, položen stručni ispit iz željene oblasti, dokaz o izvršenoj uplati za izdavanje licence i sl.

Prema Zakonu o sportu iz 2011. godine (član 26, stav 4) svi klubovi i stručna lica koja rade u oblasti sporta i rekreacije moraju imati dozvolu za rad izdatu od strane nadležnog nacionalnog granskog saveza.

Izdavanje licenci je u nadležnosti nacionalnog granskog saveza koji je prepoznat od strane države (Pravilnik o nacionalnim granskim sportskim savezima preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji) i kome je država poverila ovu delatnost. Za oblast rekreativnog fitnesa, aerobika (i drugih grupnih aerobnih programa) i rekreativnog sporta dozvole za rad izdaje Savez za rekreaciju i fitnes Srbije. SRFS je svojim aktima za ovaj proces izabrao komisiju u sastavu:

Prof . dr Sergej Ostojić Zdravstveni fitnes
Prof. dr Dušan Perić Personalni fitnes
Dubravko Turk Personalni fitnes
Milan Ivetić Grupni fitnes programi
Dragan Tomašević Sportska rekreacija
Doc dr Nebojša Čokorilo Sportska rekreacija
Mr Nina Stojadinović Grupni fitnes programi

Licenciranje je zakonska obaveza koja proističe iz Zakona o sportu i odgovarajućih pravilnika.
Zakon o sportu, član 33, stav 1, tačke 1)-3) i Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, član 4, stav 4, propisuju da je klub u obavezi da zaključi ugovor o stručnom angažovanju ili ugovor o radu sa jednim sportskim stručnjakom, a da taj angažovani sportski stručnjak mora posedovati dozvolu za rad izdatu od strane nadležnog nacionalnog granskog saveza.
U slučaju da u bilo koji klub, studio ili sportski centar dođe sportska inspekcija, između ostalih papira koji su neophodni za rad (rešenje APR, PIB, račun u banci …) tražiće i dozvolu za rad.
Možda još važnije od zakonske obaveze je tržišna opravdanost ovakvog dokumenta. Treneri koji imaju licencu izdvojiće se od konkurencije i lakše dolaziti do angažmana u klubovima i među personalnim klijentima. Vlasnici klubova će lakše angažovati trenere sa licencom znajući da su na taj način čisti pred zakonom i da angažuju trenera koji ima sertifikovani kvalitet.
Licenciranje uvodi red u ovu oblast, a od reda u struci u kojoj radimo i u koju ulažemo svi možemo imati samo koristi.
Svi licencirani treneri će automatski biti uključeni u javnu bazu licenciranih trenera Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije.

Cena licence je 130 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Podnošenje zahteva za dobijanje višeg nivoa licenci ne povlači sa sobom nove troškove.

 1. Zahtev za izdavanje licence na formularu SRFS sa fotografijom.
  PRILOG 1– Formular.
 2. Potvrda tj. dokaz o zdravstvenoj osposobljenosti iz akreditovane ambulante sportske medicine.
  PRILOG 2– spisak akreditovanih ambulanti
 3. Dokaz o završenom stepenu obrazovanja (overena kopija diplome ili nostrifikacija diplome za lica koja su školovanje završili van Republike Srbije).
 4. Kratka biografija na jednoj A4 stranici gde se spominju najvažnija dostignuća, rad i iskustvo u specifičnim oblastima i programima rekreacije i fitnesa.
  PRILOG 4– primer biografije
 5. Potpisanu i pečatiranu potvrdu registrovanog kluba ili organizacije o godinama iskustva, oblasti delovanja (godine rada u svakom od programa) i profesionalne karakteristike.
  PRILOG 5– primer potvrde.
 6. Izmirene finansijske obaveze u visini od 130€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na račun Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije: 200-2424780101868-37 Banka Poštanska Štedionica AD Beograd.
  PRILOG 6– primer potvrde.
 7. Overene kopije diploma sa kurseva i seminara koje je kandidat pohađao.
 8. Potvrda o položenom propisanom stručnom ispitu za vođenje odgovarajućeg programa, poslat video zapis sa vođenjem odgovarajućeg programa prema kriterijumima komisije za licenciranje ili posebna potvrda tj. odluka komisije za zaslužne stručnjake u odgovarajućim programima.
  PRILOG 8– kriterijumi za programe.
 9. Samo za lica koja treba da dobiju osnovnu ili amatersku licencu:Overena kopija sporazuma sa licenciranim mentorom sa profi ili master licencom.
  PRILOG 9 – primer ugovora.
 10. Samo za lica koja treba da dobiju amatersku licencu:Izjava o tome koju edukaciju pohađa, koji sportski fakultet studira ili o namerama koju vrstu edukacije planira da završi u toku trajanja amaterske licence.
  PRILOG 10 – primer izjave.

Licenca važi 3 godine i nakon tog perioda neophodno je obnoviti licencu.

Da bi stručnjak sa određenim stepenom licence mogao nakon tri godine da obnovi svoju licencu neophodno je da skupi odgovarajući broj bodova kroz prisustvo na akreditovanim stručnim seminarima i kursevima. Komisija za licenciranje će u procesu akreditacije svakom seminaru i kursu na osnovu jasnih kriterijuma dodeljivati adekvatan broj bodova. Ova procedura će omogućiti da se znanja stručnjaka u oblasti fitnesa i rekreacije mnogo brže obnavljaju i usklađuju sa tokovima nauke i prakse u svetu. Takođe ova procedura će omogućiti svim organizatorima kvalitetnih seminara da se poveća broj zainteresovanih polaznika, čime će se pospešiti organizacija ovakvog vida strunog usavršavanja.

POVEŽIMO SE

6,756FansLike

ČLANICE

Apatin
Bačka Palanka
Vršac
Zrenjanin
Inđija
Novi Sad
Pančevo
Pećinci
Ruma
Senta
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica

Podržani od strane:

gnsvGrad novi sadmghdjmi